Saadakseen kattavan kuvan omakotiyhdistyksen jäsenten ja alueen asukkaiden odotuksista, omakotiyhdistys järjesti jäsenkyselyn talvella 2018.  Tarkoituksena oli ymmärtää paremmin, mitä asioita asukkaat pitävät tärkeinä ja mihin asioihin johtokunnan pitäisi toiminnassaan kiinnittää huomiota.

Lopputuloksena syntyi hyvin kattava ja informatiivinen paketti asukkaiden ajatuksista, toiveista ja prioriteeteista koskien omakotiyhdistyksen toimintaa, toiminnan painopisteitä ja Henttaata alueena. Vastausaste nousi kiitettävästi jopa 40%:iin, jota tilastollisesti pitää jo hyvin kattavana ja asukkaiden toiveita kuvaavana. Kiitoksia siis kaikille vastaajille arvokkaasta panoksestanne!

Vastaajat jakautuivat puoliksi aikuistalouksiin ja lapsitalouksiin

Taustakysymyksistä kävi ilmi, että kyselyyn vastanneista hieman yli puolet (52%) asui taloudessa, jossa ei asu lapsia. Toinen puolisko vastaajista jakautui karkeasti kahtia talouksien välillä jossa isoja lapsia (22%) tai pieniä lapsia (26%). Vastanneista 54 % ilmoitti asuneensa alueella yli 15 –vuotta muiden vastausten jakautuessa kohtuullisen tasaisesti muihin ikäryhmiin. Uusien asukkaiden määrä on kasvamassa, sillä alle vuoden asuneita vastaajia oli 11 %.

Suurin osa tuntee yhdistyksen toimintaa ja haluaa myös osallistua tapahtumiin

Aktiivisesti mukana olevia sekä hyvin toimintaa tuntevia on jopa 41 % vastaajista. Vain 6 % vastaajista sanoo, ettei tunne lainkaan omakotiyhdistyksen toimintaa. Näistä suurin osa (75%) on sellaisia, jotka ovat asuneet alle vuoden Henttaalla.

Omakotiyhdistyksen toimintaan ollaan osallistuttu ja halutaan myös jatkossa osallistua. Reippaasti yli puolet vastaajista (63 %) sanoo, että on osallistunut toimintaan ja haluaa osallistua myös jatkossa. Myös niistä ketkä eivät ole osallistuneet, merkittävä osuus haluaa osallistua jatkossa tapahtumiin, kasvattaen jatkossa osallistuvien prosentin 85%iin.

Roskalavat ja siivoustalkoot ovat kiinnostavimmat tapahtumat ja kylätupa halutaan säilyttää yhdistyksen käytössä

Roskalavat ja siivoustalkoot kiinnostavat tapahtumista eniten. Vastaajista 84% pitää talkoiden yhteydessä tilattavien roskalavojen tilaamista asukkaiden käyttöön kiinnostavana tai erittäin kiinnostavana. Siivoustalkoiden vastaava osuus on 70 %. Myös tietyt yhteisölliset teemat nousivat vastauksista erittäin kiinnostavien tai kiinnostavien teemojen joukkoon (yli 50% vastaajista). Kyläjuhlan lisäksi tälle listalle pääsivät yhteisöllisyyden tuomat käytännön hyödyt, kuten kokemusten jakaminen palveluntarjoajista, alennukset sekäyhteiskäyttöiset työkalut.

Vapaamuotoisissa palautteissa korostuu tapahtumien merkitys yhteisöllisyyden kasvattajana ja muihin asukkaisiin tutustumisessa. Tapahtumiin toivotaan virallisten ohjelmien lisäksi enemmän vapaamuotoisempaa yhdessäoloa.

Kylätupa koetaan edelleen merkitykselliseksi eikä siitä haluta luopua, mutta yli puolet vastaajista on sitä mieltä, ettei tilaa hyödynnetä riittävästi. Toisin sanoen tilaa pitäisi käyttää aktiivisemmin ja sen käytöstä voisi jopa periä pientä vuokraa.
Avoimet vastaukset paljastavat, että asukkaat eivät tiedä kylätuvan hyödynnettävyydestä.

Asemakaavamuutosten valvonta sekä rakennustapasuosituksen mukainen rakentaminen nousevat edunvalvonnan tärkeimmiksi teemoiksi

Omakotiyhdistyksen kannalta erittäin merkityksellisenä nähtiin edunvalvonnan rooli. Suuri osa (59% vastaajista) koki edunvalvonnan roolin tulevan yhä tärkeämmäksi jatkossa ja lähes loput (40% vastaajista) koki että edunvalvonta on riittävää. Vain 1% oli sitä mieltä, että edunvalvontaan ei tarvitsisi panostaa.

Kaavoitus ja liikenne nousevat spontaaneissa vastauksissa teemoiksi, joita omakotiyhdistyksen toivotaan painottavan toiminnassaan. Kun vastaajille annettiin eri vaihtoehtoja arvioitaviksi, nousi asemakaavamuutosten valvonta ja kommentointi tärkeimmäksi. Vastaajista 91% näki tämän tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi asiaksi. Toiselle sijalle nousi kaupungin suunnitelmissa olevan uuden ajoyhteyden toteutumisen ja toimivuuden valvonnan (85% piti tätä tärkeänä tai erittäin tärkeänä).

Top 3 teemoiksi nousee asemakaava, kylämäisyys ja rakennustapasuositusten noudattaminen

Vastaajia pyydettiin vielä nostamaan listalta esiin kolme kaikkein tärkeintä teemaa. Eniten ykkössijoja sai teema: alueen rakentaminen rakennustapasuositusten mukaisesti. Asemakaavamuutosten valvonta ja kommentointi oli teema, jonka miltei puolet vastaajista oli nostanut kolmen tärkeimmän joukkoon. Tärkeimpien teemojen joukkoon nousee myös kylämäisyyden säilyttäminen.

Rakennusoikeuden tehokkuusluvun ei haluta nousevan

Vastausten perusteella omakotiyhdistyksen toivotaan osallistuvan rakennusoikeuden tehokkuusluvusta käytyyn keskusteluun enemmistön mielipiteellä (77 %). Enemmistön mielestä (72 %) rakentamisen tehokkuusluvun (nk. e-luku) tulisi pysyä ennallaan.

Avoimista palautteista hyviä näkemyksiä edunvalvontaan

Avoimissa palautteissa edunvalvontaan liittyen nousee vahvimmin esiin rakentaminen ja sen väljyys. Lisäksi liikenteeseen liittyvät asiat (esim. nopeusrajoitukset) sekä joukkoliikenteen toimivuus nostetaan esiin.

Muutamista palautteista nousee esille erittäin keskeinen huomio, yhdessä olemme vahvempia. Kommenttien perusteella omakotiyhdistys on hienosti pystynyt vaikuttamaan alueen kehitykseen ja toiminut henttaalaisten äänitorvena. Omakotiyhdistystä kuunnellaan, se kun kiteyttää useiden asukkaiden viestin yhteen ja edustaa siten alueen asukkaiden tahtotilaa.

Sanallisissa kommenteissa nousi huoli omakotiyhdistyksen toiminnan ja työmäärän kasautumisesta muutamien henkilöiden harteille ja kannustettiin asukkaita aktiiviseen osallistumiseen. Tekemistä riittää kaikille, ketkä suinkin haluavat toimintaan osallistua, tervetuloa siis mukaan.

Palautteissa nousi esiin näkemys siitä, että alueet ympärillämme kehittyy ja tämä tuo muutosta alueelle. Muutos kannattaa nähdä myös mahdollisuutena, esimerkiksi parempaan liikkumiseen ja alueen kehittymiseen luopumatta kuitenkaan alueen arvoista, kylämäisyydestä, vehreydestä ja väljästä omakotiasumisesta.

Paperiviestintää halutaan edelleen

Kysyttäessä Lillhemtin Sanomista, suuri osa vastaajista sanoo lukevansa lehteä ja jopa puolet vastaajista kertoo lukevansa lehden kokonaan. Enemmistön (88%) mielstä lehti myös ilmestyy sopivan usein. Paperimuotoisesta lehdestä ei haluta kokonaan luopua. Vain kolmannes katsoo, että paperimuotoista lehteä ei tarvita ollenkaan. Sen sijaan suuri osa vastaajista (41 %) oli sitä mieltä, että lehden sisältöä voisi kehittää myös sähköisiin kanaviin.

Kun viestinnän muodosta kysyttiin yleisesti, toivoi 64% sähköisen ja paperiviestinnän yhdistelmää. Viidennes halusi kaiken paperilla ja loput kaiken sähköisesti.

Esitysmuotoisen materiaalin tuloksista löydät täältä: http://www.henttaa.fi/omakotiyhdistys_asukaskysely_jakeluun/